Tipografia, eleccions i sensacions

Missatge segons les característiques de cada tipografia

Així com a partir de la lletra de cada persona, mitjançant l’estudi de la forma i dels trets, es poden definir les característiques psicològiques de l’individu, amb la tipografia passa una cosa semblant. És possible que canviant la tipografia (o font dins un entorn informàtic) utilitzada alhora d’escriure un text, es pugui influir en la percepció que en tindrà la persona que el llegeix; la sensació que tindrà, pot ser molt diferent.

Totes les tipografies estan formades per lletres que tenen uns trets que permeten identificar-les, però no totes les tipografies tenen les mateixes característiques. A partir d’aquestes característiques es poden classificar en famílies. Segons a dins de quin grup, les sensacions que generaran al lector seran diferents.

Classificació de les tipografies

De classificacions en trobem vàries, però una de molt general ens permetria distingir entre les tipografies romanes, les tipografies de pal sec, les egípcies i les de fantasia.

Les tipografies romanes son aquelles que tenen uns acabaments en els seus extrems anomenats serifes. Aquests acabaments poden variar en gruix i ser més corbs o més rectilínies, amb un gruix igual en tota la terminació. Sigui com sigui, aquest tipus de lletra genera sensació de classicisme, formalitat, tradició, serietat, refinament.

Les tipografies de pal sec són les que no tenen terminacions o serifes i tenen un aspecte molt més geomètric. La sensació que generen és de modernitat, dinamisme, actualitat…

Les tipografies egípcies són les que tenen serifes, però aquestes son quadrangulars i tenen el mateix gruix que les altres parts de la lletra. Transmeten força i contundència.

Finalment, les tipografies de fantasia són molt variades i algunes tenen molts més ornaments. Són molt diferents de la resta de tipografies i també entre elles. Dins aquest grup hi ha les script, que en els últims temps s’han utilitzat molt. També en destaquen les cal·ligràfiques o les decoratives. Cadascun d’aquests subgrups generen sensacions molt diferents al lector. El que sí que tenen en comú és que no s’acostumen a utilitzar per a textos llargs, ja que no tenen molta llegibilitat.

La qüestió és que hem de ser conscients alhora d’enviar missatges escrits, de la importància que té l’elecció d’una o altra tipografia i no deixar-nos portar tant per la moda del moment.

Siclick, especialistes en disseny gràfic a Barcelona.